Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gesloten overeenkomsten tussen Praktijk Sense Insight, vertegenwoordigd door Rasa Slavėnaitė, hierna aangeduid als “Sense Insight”, en de cliënt.

2. Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn geldig voor alle (mondeling of schriftelijk) gesloten overeen komsten tussen Sense Insight en de cliënt met betrekking tot onderzoek, behandeling, en alle andere geleverde diensten en goederen.
 • Eventuele afwijkingen van deze betalingsvoorwaarden zijn alleen geldig wanneer Sense Insight hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd. Het niet uitoefenen van een of meerdere rechten die Sense Insight heeft op basis van deze betalingsvoorwaarden, leidt niet tot het verlies van deze rechten.
 • Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overmaking naar de rekening vermeld op de factuur van Sense Insight.
 • Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor de geplande tijd wordt het consult of de intake aan u in rekening gebracht. Annulering dient uitsluitend telefonisch te geschieden.
 • Sense Insight behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin dit naar haar oordeel gerechtvaardigd is, volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling van de cliënt te verlangen.
 • Indien Sense Insight op de vervaldatum van de factuur niet het volledige factuurbedrag heeft ontvangen, bevindt de debiteur zich zonder verdere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.
 • Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk die Sense Insight maakt in verband met de invordering, zijn voor rekening van de debiteur. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 55,- zolang Sense Insight zelf bezig is met de invordering.
 • Sense Insight behoudt zich het recht voor om de tarieven voor onderzoeken, behandelingen, begeleiding, etc. zonder nadere kennisgeving te wijzigen.
 • Bij achterstallige betaling door de debiteur zijn, ongeacht enig andersluidend beding, alle overige bedragen die de debiteur aan Sense Insight verschuldigd is, opeisbaar na één sommatie van Sense Insight tot volledige betaling.
 • Op alle overeenkomsten tussen Sense Insight en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
 • Schuldvergelijking is uitgesloten.